168 Guang-Tai Road, Ping-Zhen, Taoyuan City, Taiwan    Phone: 886 3 4029323   Fax: 886 3 4029526